រីករាយបុណ្យសែនព្រះខែ – នំសែនព្រះខែស្នូលការ៉េម | Mid Autumn Festival – Ice Cream Mooncake

បុណ្យសែនព្រះខែជិតមកដល់ហើយ! ឆ្នាំនេះ ភោជនីយដ្ឋាន ឌីមសាំអែមភើរើ និង ភោជនីយដ្ឋាន អែមភើរើ បានសហការជាមួយការ៉េមបុងបុង(BonBon) ដើម្បីបង្កើតនំសែនព្រះខែស្នូលការ៉េមដំបូងគេនៅកម្ពុជា។ មានលក់នៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ២០១៩ នេះហើយ! Mid-Autumn Festival is just around the corner. This year Dim Sum Emperors and Emperors of China present a collaboration with Bonbon ice cream, the first ever Ice Cream Mooncake in Cambodia. Get ready for August 15th, 2019!

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss

%%footer%%